De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 12 en 13 en 14


Kies hier een van onderstaande artikelen Artikel 12, Artikel 13, Artikel 14 of terug naar index

Hoofdstuk V Lonen: Algemene bepalingen

Artikel 12

Berekening dag- en uurloon.

Het dag- en uurloon wordt berekend door het functieloon per 4 weken te delen door 20
respectievelijk 160 en het functieloon per maand te delen door 21,75 respectievelijk 174.

naar boven

Artikel 13

Loonbetaling

 1. De in artikel 25 genoemde functielonen worden per 4 weken of per maand betaald.
 2. Het omrekeningsgetal voor de herleiding van vierweken- naar maandloon is 1,087.
 3. De uitbetaling van de overuren dient uiterlijk in de betalingsperiode volgend op de betalingsperiode waarin de overuren zijn ontstaan te geschieden.naar boven

Artikel 14

Loon bij vorst en wateroverlast

 1. De werkgever is verplicht bij onderbreking van de werkzaamheden veroorzaakt door vorst of de daaruit voortvloeiende gevolgen, dan wel door wateroverlast (hoog water, laag water, drassigheid van de terreinen e.d.) in afwijking van artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek het loon door te betalen met inachtneming van het volgende:
  1. Gedurende de periode van 1 december tot 1 mei eindigt de verplichting tot doorbetaling na iedere aaneengesloten doorbetalingstermijn van veertien kalenderdagen; onderbrekingen wegens vorst of wateroverlast worden niet als afzonderlijke oorzaken beschouwd.
  2. Gedurende de periode van 1 mei tot 1 december worden werkonderbrekingen veroorzaakt door vorst en werkonderbrekingen veroorzaakt door wateroverlast als afzonderlijke oorzaken beschouwd.
  3. Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 juni behoeft in totaal over ten hoogste

  eenentwintig werkdagen het loon te worden doorbetaald ongeacht het aantal
  doorbetalingstermijnen, maar met inachtneming van het gestelde onder b.

  1. Bij het bepalen van de dagen waarover het loon (dat verschuldigd zou zijn geweest
   indien wel zou zijn gewerkt) moet worden doorbetaald, worden in de
   onderbrekingsperiode vallende zaterdagen en feestdagen als werkdagen beschouwd.
  2. Dagen waarop wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet kon worden gewerkt, dienen voor het bepalen van de 14-dagentermijn (genoemd in lid 1a) en voor de 21-dagen-termijn (genoemd in lid 1c) als werkdagen te worden aangemerkt.
  3. Het gedurende een paar dagen verrichten van plotseling opgekomen werkzaamheden (anders dan de gebruikelijke) doet, mits de oorzaak van de onderbreking voortduurt, niet een nieuwe betalingstermijn ontstaan.
 2. Indien de kerstdagen en/of nieuwjaarsdag in een onderbrekingsperiode vallen, en reeds over de verplichte periode het loon is doorbetaald, dient de werkgever ook over die dagen het loon door te betalen indien in het algemeen in die dienstbetrekking op die feestdagen nietwordt gewerkt en dienaangaande geen bijzonder afwijkend beding van toepassing is.
 3. toestemming heeft verkregen van het stageverlenende bedrijf en van de collectieve werkgever.
2 Uitkering ingevolge de werkloosheidswet dient op de eerste dag waarop niet kan worden gewerkt door de werknemer te worden aangevraagd.

Artikel 15 Vervallen

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2020