De Stelling 1049 Lelystad

Cao bgv Artikel 39 en 40 en 41 en 42 en 43


Kies hier een van onderstaande artikelen 39 , 40, 41, 42, 43 of terug naar index

Hoofdstuk XII Vergoedingen

Artikel 39a

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 1.  Werknemers hebben recht op de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding met een maximum van 35 km (enkele reisafstand) onder vermindering van de eerste 10 km. Dit betekent voor 2024 een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer. De maximale vergoeding per enkele reisafstand is dan 25 x € 0,23 = € 5,75.
 2. De woon-werkafstand wordt bepaald aan de hand van de routeplanner van de ANWB, van huisadres naar standplaats op basis van de optie “kortste route”. De afstand enkele reis wordt afgerond op hele kilometers (0,5 en hoger naar boven, lager dan 0,5 naar beneden).
 3. De werknemer heeft geen recht op reiskostenvergoeding indien de werkgever vervoer ter beschikking stelt.
 4. De reiskostenvergoeding wordt alleen betaald voor de dagen dat er daadwerkelijk woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden.
 5. Als de reisafstand voor het woon-werkverkeer door verhuizing van de werknemer groter wordt, is de werkgever niet verplicht het meerdere aan reiskosten te vergoeden.
 6. Van deze regeling mag in positieve zin, ten gunste van de werknemer, worden afgeweken.

 

Vergoeding van reiskosten

 1. Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden behoudens de gevallen waarin een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen, de werkelijk betaalde verblijfskosten vergoed. Dit is slechts anders, indien:
  • de reis heeft plaatsgevonden door gebruikmaking van kosteloos vervoer danwel
  • de reis had kunnen plaatsvinden door gebruikmaking van kosteloos vervoer indien de werknemer dit tijdig zou hebben aangevraagd.
  1. Bij verplaatsing van het bedrijf en bij overplaatsing
   van werknemers worden gedurende èèn jaar de extra kosten
   voor woon/werkverkeer vergoed volgens de, in dat jaar
   geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding.
  2. De uit lid 2a voortvloeiende extra reistijd wordt gedurende ÈÈn jaar vergoed op basis van het voor de werknemer geldende uurloon, met dien verstande dat deze tijd niet bij de vaststelling van overuren wordt betrokken.

naar boven

Artikel 40

Vergoeding van verblijfskosten

  1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit
   artikel opgenomen schema de onderweg gemaakte kosten vergoed
   bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire
   voorzieningen. Hieronder vallen niet de kosten van logies,
   inrichting van de cabine, koersverschillen, uitbetaalde
   fooien, telefoonkosten en overige kosten.
  2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze bedrijfskantinefaciliteiten dienen qua niveau in overeenstemming te zijn met de rechten die normaal gesproken ontleend kunnen worden aan onderstaand schema.
  3. De verblijfkostenvergoeding bedragen van 1 januari 2024 t/m 1-7-24 :

verblijfskostenvergoeding online berekenen
Excel programma verblijfskostenvergoeding berekenen

    1. Bij eendaagse ritten 1):
     -korter dan 4 uur 1) geen onbelaste vergoeding
     -langer dan 4 uur 2)
     per 1-1-2023 € 0,73 per uur
     per 1-1-2024 € 0,75
     -tussen 18.00 en 24.00 uur: indien vertrek voor 14.00 uur
     per 1-1-2023 € 3,31
     per 1-1-2024 € 3,44
     -indien vertrek na 14.00 uur en er sprake is van een afwezigheidsduur van tenminste 12 uur een extra toeslag van
     per 1-1-2023 € 13,79
     per 1-1-2024 € 14,34

     ad 1) Onder een eendaagse rit wordt verstaan een rit waarbij het vertrek en de
     aankomst binnen 24 uur plaatsvinden.
     ad 2) Het criterium geldt voor de afwezigheidsduur van de standplaats.

     verblijfskostenvergoeding online berekenen
     Excel programma verblijfskostenvergoeding berekenen

    2. Bij meerdaagse ritten:
     Eerste dag
     per 1-1-2023 € 1,44
     per 1-1-2024€ 1,51
     – tussen 17.00 en 24.00 uur indien vertrek voor 17.00 uur
     per 1-1-2023 € 3,31
     per 1-1-2024 € 3,44
    3. Tussentijdse dagen
     per 1-1-2023 € 57,12 per dag
     per 1-1-2024 € 59,40 per dag
    4. Laatste dag
     per 1-1-2023 € 1,45 per uur
     per 1-1-2023 € 1,51 per uur
     – tussen 18.00 en 24.00 uur
     per 1-1-2023 € 3,31
     per 1-1-2024 € 3,44
     – tussen 24.00 en 06.00 uur
     per 1-1-2023 € 1,45
     per 1-1-2024 € 1,51
     – tussen 24.00 en 06.00 uur
     indien aankomst na 12.00 uur
     per 1-1-2023 € 3,31
     per 1-1-2023 € 3,44

     overstaan
     per 1-1-2024 …………………. € 14,34 per dag netto+
     € 25,57 bruto

   1. Per 1 januari 2024 zullen vastgestelde bedragen worden aangepast met  4,00 %.

  naar boven

  Artikel 41

  Vergoeding overstaan

  verblijfskostenvergoeding online berekenen
  Excel programma verblijfskostenvergoeding berekenen

  Ten aanzien van de werknemer die in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een (buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen werkzaamheden zijn of kunnen worden opgedragen, wordt aan hem terzake van de extra kosten van het niet-vrijwillig verblijf een extra vergoeding van € 13,79 netto en € 24,59 bruto per dag toegekend.

  naar boven

  Artikel 42

  Consignatievergoeding

  De werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, heeft recht op de navolgende vergoeding voor de uren waarvoor hij zich overeenkomstig de opdracht beschikbaar heeft gehouden. Deze vergoeding bedraagt € 3,09 bruto per uur met een maximum van € 24,72 bruto per etmaal.

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

    1. aan de werknemer dient vooraf te zijn medegedeeld, dat hij zich gedurende een bepaalde vooraf vastgestelde tijdsruimte beschikbaar moet houden voor het verrichten van werk en verplicht is gehoor te geven aan een oproep de dienst aan te vangen.
    2. de werknemer komt voor de consignatievergoeding niet in aanmerking indien er sprake is van diensttijd en hij zich in de bedrijfsruimte en/of op of rondom het voertuig bevindt.
    3. de werknemer komt evenmin voor de consignatievergoeding in aanmerking indien hij een eenmalige oproep per etmaal ontvangt om de dienst op een bepaald tijdstip aan te vangen.
    4. er kan geen samenloop plaatsvinden van loon en/of andere toeslagen met deze consignatievergoeding.
 1. naar boven

  Artikel 43

  Scholing algemeen

  Ingeval scholing anders dan bedoeld in artikel 44 wordt gevolgd in opdracht van de werkgever of die wordt gevolgd voor het behouden van code 95 en het TCVT-certificaat en/of op grond van een aan de functie verbonden wettelijke verplichting, dienen aan de werknemer de cursuskosten, het examengeld en de reiskosten (volgens de in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding) te worden vergoed. Voorts zal de werkgever de cursustijd a 100% vergoeden. Deze uren tellen niet mee bij de bepaling van het aantal overuren en worden niet als zaterdag-of zondaguren vergoed.

  naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023