De Stelling 1049 Lelystad

cao bgv artikel 4 en 5


Kies hier een van onderstaande artikelen Artikel 4, Artikel 5 of terug naar index

Hoofdstuk II Begin arbeidsovereenkomst/einde arbeidsovereenkomst

Artikel 4

Aangaan arbeidsovereenkomst

 1. De arbeidsovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan en dient tenminste de navolgende punten te omvatten:
  1. naam en woonplaats van partijen;
  2. de standplaats;
  3. de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
  4. het tijdstip van indiensttreding;
  5. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
  6. voor welke duur de arbeidsovereenkomst is aangegaan dan wel of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  7. het loon en de termijn van uitbetaling;
  8. de gebruikelijke arbeidsduur;
  9. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
  10. indien de werknemer voor een langere termijn dan een maand werkzaam zal zijn buiten Nederland, mede de duur van die werkzaamheid, de huisvesting, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving dan wel opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is;
  11. de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst.
 2. Indien bij de aanstelling van de werknemer een proeftijd wordt bedongen, dient zulks op straffe van nietigheid schriftelijk vóór de indiensttreding aan de betrokken werknemer te worden meegedeeld. De proeftijd bedraagt ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaren bedraagt de proeftijd ten hoogste een maand. Er kan geen proeftijd worden bedongen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor zes maanden of korter.
 3. Een arbeidsovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, eindigt van rechtswege bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet.

  Het is mogelijk daarna (een) nieuwe arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd, conform artikel 7:668a lid 12 BW of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Op deze nieuwe arbeidsovereenkomst(en) is deze CAO van toepassing. De nieuwe arbeidsovereenkomst(en) staan los van de voorgaande arbeidsovereenkomst(en) die voor de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet zijn aangegaan.

naar boven

Artikel 5

Einde arbeidsovereenkomst

 1. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in afdeling 9 Boek 7 titel 10 BW.  zie ook Bijlage 4.
 2. Bij het einde van het dienstverband dient de werkgever aan de werknemer een getuigschrift te verstrekken. Dit getuigschrift dient tenminste de navolgende gegevens te bevatten:
  • de laatst beklede functie;
  • de loonschaal waarin, alsmede de trede waarop, de werknemer laatstelijk was ingedeeld;
  • het totaal aantal ervaringsjaren van de werknemer;
  • de datum van indiensttreding;
  • de datum van uitdiensttreding;
  • het in het lopende kalenderjaar genoten aantal vakantiedagen.

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023