De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 52 en 53


 

Kies hier een van onderstaande artikelen 51 , 52 of terug naar index

Hoofdstuk XV Logistieke dienstverlening

Artikel 52

Toepasselijkheid

 1. De werkgever kan na instemming van CAO-partijen dit hoofdstuk van toepassing verklaren op (een deel van) het personeel dat werkzaam is ten behoeve van de logistieke dienstverlening.
 2. Indien dit hoofdstuk van toepassing wordt verklaard, geldt hij in volle omvang. Gedeeltelijke toepassing is niet toegestaan. Op verzoek van de werkgever kan door CAO-partijen dispensatie worden verleend.
 3. De werkgever meldt de toepassing van dit hoofdstuk aan CAO-partijen.

naar boven

Artikel 53

Voorschriften dienstrooster/werktijdenregeling

 1. De functielonen gelden voor 160 diensturen per 4 weken, respectievelijk 174 diensturen per maand.
 2. Loonbetaling vindt plaats op basis van het aantal ingeroosterde uren met dien verstande dat inroostering en uitbetaling van minimaal 160 uur per 4 weken is gegarandeerd. Is in een periode van 4 weken een wachtdag ingevolge artikel 16, lid 2 van de CAO toegepast dan is minimaal 152 uur per 4 weken gegarandeerd.
 3. De werkgever stelt (met instemming van een werknemersorganisatie betrokken bij de CAO) in een dienstrooster de arbeidstijden vast binnen de normen van de overlegregeling van de ATW en met inachtneming van de volgende regels:
  1. de arbeidstijd per dag bedraagt minimaal 6 uur en maximaal 10 uur
  2. voor de parttimer bedraagt de arbeidsduur per dag minimaal 4 uur
  3. de arbeidstijd per week bedraagt minimaal 24 uur en maximaal 50 uur
  4. een werknemer wordt maximaal 6 diensten per week ingeroosterd
  5. een werknemer wordt maximaal 65 diensten per 13 weken ingeroosterd
  6. er zijn geen gebroken diensten
  7. per half kalenderjaar worden tenminste 13 vrije weekeinden genoten. Dit betekent, dat in de regel 48 uur, echter minimaal 45 uur, aaneengesloten vrij dienen te zijn, gelegen tussen vrijdag 12.00 uur en maandag 12.00 uur.
  8. overuren zijn de uren waarmee de 160 uur per 4 weken wordt overschreden. Ten einde de toeslag te bepalen dienen de uren per dag te worden geregistreerd.
 4. De dienstroosters worden 28 kalenderdagen van tevoren bekendgemaakt. De werkgever kan de dienstroosters korter dan 28 dagen maar in ieder geval 1 dag van tevoren bekend maken. In dat geval maakt de werkgever in ieder geval 28 dagen van tevoren bekend welke vrije dagen worden ingeroosterd en welke diensten men zal draaien. Bij een dagdienst liggen de gewerkte uren tussen 06.00 respectievelijk 07.00 uur en 18.00 respectievelijk 19.00 uur, bij een avonddienst tussen 12.00 uur en 24.00 uur en bij een nachtdienst tussen 18.00 respectievelijk 19.00 uur en 06.00 respectievelijk 07.00 uur.
 5. De werknemer aan wie het individuele rooster tussen 14 dagen en 4 dagen van tevoren wordt bekendgemaakt ontvangt een toeslag van 5% van het uurloon over de ingeroosterde uren. De werknemer aan wie het individuele rooster tussen 4 dagen en 1 dag van tevoren wordt bekendgemaakt ontvangt een toeslag van 10% van het uurloon over de ingeroosterde uren.
 6. De werknemer die wordt ingezet in de 3-ploegendienst of volcontinu werkt in een vast rooster

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023