De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Bijlage 1


BIJLAGE I

Beroepsprocedure

Werknemer is het niet eens met zijn functie-indeling.
|
Werknemer* neemt contact op met zijn werkgever** (directe chef of personeelsfunctionaris).
|
Werknemer vraagt een toelichting op zijn functie-indeling. Werkgever motiveert de indeling, mede aan de hand van de beschikbare functietyperingen. Indien hij dit wenst kan de werkgever zich wenden tot de Stichting Functiewaardering voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen om gezamenlijk tot een juiste functie-indeling te komen.
|
Indien werkgever en werknemer het niet met elkaar eens worden, kan de werknemer in beroep gaan tegen zijn functie-indeling, door zijn bezwaar schriftelijk kenbaar te maken aan de BFB***.
|
De BFB stuurt aan de werknemer, binnen ÈÈn week na ontvangst van het beroep, een informatieformulier (met toelichting). Na terug-ontvangst van het volledig ingevulde formulier, stuurt de BFB ook aan de werkgever een informatieformulier (met toelichting).
|
Het informatieformulier wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, volledig ingevuld retour gezonden aan de BFB, waarna de BFB het beroep in behandeling neemt.
|
De BFB stelt een onderzoek in of laat een onderzoek instellen door het Sectorinstituut Transport en Logistiek.
|
De BFB doet schriftelijk uitspraak.

*      De werknemer die georganiseerd is, kan advies inwinnen bij zijn vakorganisatie
**     De werkgever kan zijn organisatie raadplegen, of advies vragen aan het Sectorinstituut Transport en Logistiek (zie lid 3 bij artikel 18 CAO). (zie lid 3 bij artikel 18 CAO).
***     BFB: Beroepscommissie Functiewaardering voor het Beroeps-goederenvervoer over de Weg en de verhuur van mobiele kranen, Postbus 308, 2800 AH Gouda.

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023