De Stelling 1049 Lelystad

CAO BGV Trefwoorden


CAO Beroepsgoederenvervoer

De cao’s van TLN en KNV definitief samengevoegd tot één nieuwe cao voor de ruim 150.000 medewerkers in de transportsector. Op 12 juni 2017 werd bekend dat de leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met deze nieuwe cao. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.
Meldt je nu aan voor onze nieuwsbrief dan krijg je vanzelf bericht wanneer de cao online staat.
schrijf je nu in.
……………………………………..

Kies een artikelnummer:    1,2 / 3  / 4,5  / 6,7 8,9 / 10,11 / 12,13,14 / 16,17 / 18,19 / 20,21 / 22,23,24 / 25 / 26 / 27,28,29 /30,3132,33,34,35 / 36,37,38 / 39,40,41,42,43 / 44,45,46 / 47,48,39 / 50,51 / 52,53 / 54,55,56,57,58 / 59,60,61,62,63 / 64,65,66 / 67a,67b / 68,69 / 69a,69b,69c,69d / 70,71,72,73 / 74,75,76,77 / 78,79,80,81

Bijlagen:  I / II / III / IV / V / VI / VII

                                      
  Trefwoordenlijst    art. blz.
A Aangaan arbeidsovereenkomst 4 13
  ADR-certificaat 44 46
  Afronding overuren 29 38
  Afwezigheid met behoud van loon 64 54
  Alcohol 7 17
  Arbeid op zaterdag 33 41
  Arbeid op zonen feestdagen 32 41
  Arbeid op feestdagenvergoeding van 33 41
  Arbeid op roostervrije dagenvergoeding van 3, 29, 55, 64 38
  Arbeid op zondagenvergoeding van 33 41
  Arbeid op zaterdagenvergoeding van 33 41
  Arbeidsongeschiktheid (wao) 16 25/26
  Arbeidsovereenkomst 65 jarigen en ouderen 4 13
  Arbeidsplicht 7 16
  Arbeidssystemen 75 61
  arbeidstijden Zeggenschap 26b 31
  Arbeidstijd 26,Bijl.IV 36/72
  Arbeidstijdverkorting (ATV) 68 58
  Arbeidstijd oproepkrachten 10 19
  Arbeidstijdenbesluit Vervoer 76, Bijl.VI 61/74
naar boven

B Bepalingen voor oproepkrachten 10 19
  Bepalingen voor deeltijdwerkers 8 18
  Beroepsprocedure 24 30/69
  Beschikbaarheidvergoeding 42 45
  Bijzonder verlof 65 54
  Bijzonder verlof zonder behoud van loon 66 56
  Bindend advies 80 64
  Bindend advies commissie van 80 64/67
  Bindend advies reglement van Bijl. I 67
  Boardcomputer 26 36
  Booturen 26 36
  Bruto loon 3 12
naar boven

C Charterbepaling 73 61
  Chauffeurskaart 6 16
  Collectieve ongevallenverzekering 51 49
naar boven

D Dagloon berekening 12 21
  Deeltijdwerker 3 /8 12/18
  Dienstbetrekking – beÎindiging van 5,  13/73
  Dispensatie 74 61
  Dubbele bemanning 26 37
  Duur van de overeenkomst 81 66
naar boven

E Eendaagse nachtritten 37 43
  Eendaagse rit 40 44
  Eigendommen van de onderneming 7 16
  Einde der dienstbetrekking 5, Bijl.V 13/73
naar boven

F Faillissement 72 60
  Feestdagen arbeid op 32 41
  Feestdagen vergoeding arbeid op 33 41
  Functie hoger dan loonschaal H 18 27
  Functie indeling 18 27
  Functieloon 3 /25 12/32
  Fusies gedragsregels bij 71 60
  Fuwa Wegvervoer 18 noot 3 27
naar boven

G Gedragsregels 71 60
  Geheimhouding 7 16
  Geschillen 80, Bijl I 64/67
  Getuigschrift 5 13
naar boven

H Herverdeling werk 71 60
naar boven

I Inschaling bij indiensttreding 19 27
  Inschaling op hogere trede 21 29
  Invaliditeitspensioen 17A 25
  Inzetbaarheid Duurzame 26c 30
naar boven

J Jeugdlonen 20 27
naar boven

K      
  Keuring werknemer 6   15/16
  Koninginnedag 32   41
  Kraanverhuurbedrijf -bepalingen voor 67 11
naar boven

L Leerlingen 11 19
  Levensloop 77 62
  Logistieke dienstverlening 3    12/51
  Loonberekening 26 36
  Loonberekening oproepkrachten 10 19
  Loonschalen 25 32
  Loonschalen v.h. KNV
  Loonspecificatie 6 15
naar boven

M Medische keuring 6 15/16
  Mintreden 22 29
naar boven

N Nakoming overeenkomst 79 64
  Nationale feestdagen 32 41
  Nationale feestdagen vergoeding arbeid op 33 41
  Nevenwerkzaamheden 7 17
  Normering 26 37
naar boven

O Omrekeningsgetal 13 21
  Ongeval in het buitenland 50 49
  Ongevallenverzekering 51 49
  Ontslag – inschakelen organisaties 71 60
  Ontslagrecht Bijl. V 73
  Opleiding en ontwikkeling 43   46
  Oproepkrachten 3   12/19
  Opzegging/verlenging CAO 81 65
  Opzegtermijnen Bijl.V 73
  Organisatieverlof 65 55
  Overeenkomst duur van 82 66
  Overeenkomst nakomen van 79 64
  Overeenkomst toepassing van 2 11
  Overeenkomst uitlegging van 80 64
  Overeenkomst uitreiking van 6 15
  Overeenkomst verlenging van 81 65
  Overleg tussen partijen 79 64
  Overlijdensuitkering 46 46
  Overstaan 41 45
  Overtochten met boot of trein 26 36
  Overuren afronding van 29 38
  Overuren definities 27 38
  Overuren vergoeding van 29 38
  Overuren oproepkrachten 10 19
  Overwerk oudere werknemers 28 38
naar boven

P Partijen overleg tussen 79 64
  Partijen verplichtingen van 79 64
  Persoonlijke toeslag 3  /23 12/30
  Ploegendienst 36 43
  Proeftijd 4  /16     /19 13/24/27
naar boven

R Reiskosten 39 44
  Roostervrije dagen arbeid op 3  /29 12/38
naar boven

S Samenstelling commissie bindend advies Bijl.I 67
  Samenwonen 3 12
  Schadevergoeding 7 16
  Scholing 43 46
  Standplaats 3 12
  Studiekostenregeling 45 46
  SursÈance van betaling 72 60
naar boven

T Toepassing van de overeenkomst 2 11
  Toeslagen 36-38 43
  Treinuren 26 36
  Tijd voor tijd regeling 30 39
naar boven

U Uitkering bij overlijden 46  /51 46/49
  Uitkering bij ziekte 16  /17 24/25
  Uitreiking van de overeenkomst 6 15
  Uitzendkrachten 9 18
  Urenverantwoordingsstaat 26 36
  Uurloonberekening 12 21
naar boven

V Vakantiebijslag 69 59
  Vakantiedagen 67 57
  Vakantiedagen leerlingen 11 19
  Vakantieregeling 67 57
  Verantwoording zaken der onderneming 7 16
  Verblijfkosten vergoeding van 40 44
  Vergoeding arbeid op (nationale) feestdagen 33 41
  Vergoeding arbeid op roostervrije dagen 29 38
  Vergoeding arbeid op zaterdag 33 41
  Vergoeding arbeid op zondag 33 41
  Vergoeding overuren 29 38
  Verlenging van de CAO 81 65
  Verplichte tijd voor tijd regeling 30 39
  Verplichtingen van partijen 79 64
  Verplichtingen van de werkgever 6 15
  Verplichtingen van de werknemer 7 16
  Verstrekking CAO 6 15
  Vorst 14 21
  Vrijwillige tijd voor tijd regeling 31 40
  Vrije weekenden 34 41
  Vuilwerktoeslag 38 43
naar boven

W Wachtdag 16  /53 24/51
  Wateroverlast 14 21
  Week 3 12
  Werkdag 3 12
  Werkgever 3 12
  Werkgeversorganisaties 3 12
  Werkingssfeer 2 11
  Werknemer 3 12
  Werknemersorganisaties 3 12
  Wijzigingen van de overeenkomst 79 64
naar boven

Z Zaterdag vergoeding arbeid op 33 41
  Ziekte 16 24
  Ziekte uitkering bij 16  /17   24/25
  Ziekte en ongeval in het buitenland 50 49
  Zeggenschap arbeidstijden 26b 31
  Zon en feestdagen 32 41
  Zondag vergoeding arbeid op 33 41
naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023