De Stelling 1049 Lelystad

CAO gbv bijlage IV


BIJLAGE IV

Ontslagrecht

Opzegging

De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: ÈÈn maand;
  2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Indien door de regionaal directeur voor de Arbeidsvoorziening een ontslagvergunning is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met ÈÈn maand,

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023