De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv artikel 20 en 21


Kies hier een van onderstaande artikelen Artikel 20, Artikel 21 of terug naar index

Artikel 20

Jeugdlonen

   1. Voor werknemers van 20 jaar en jonger, die niet in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan gelden de volgende percentages van het wettelijk minimumloon:
    15 jaar      45%
    16 jaar      50%
    17 jaar      56%
    18 jaar      63%
    19 jaar      72%
    20 jaar      83%
   2. De hogere beloning conform lid 1.a. gaat in op de 1e dag van de betalingsperiode volgend op de verjaardag.
   1. Voor werknemers van 21 jaar en jonger, die in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan gelden de navolgende percentages van trede 0 van de loonschaal behorende bij zijn functie, met als maximum loonschaal D.
    18 jaar       80%
    19 jaar       90%
    20 jaar      95%
   2. De hogere beloning conform lid 2.a. is slechts van toepassing, indien de in dit lid bedoelde werknemer in zijn dagelijkse werkzaamheden ook daadwerkelijk een vrachtauto moet besturen en/of een mobiele kraan moet bedienen.

  naar boven

  Artikel 21

  Toekenning tredeverhogingen

  1. De werkgever kan de werknemer een loon toekennen behorende bij een hogere trede
   in dezelfde loonschaal dan waarop hij krachtens zijn ervaringsjaren aanspraak heeft.
   De werknemer zal bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden na verloop van elk
   vol functiejaar, een salarisverhoging worden toegekend, die gelijk is aan één
   loontrede van de loonschaal waarin hij is ingedeeld, tot hij het maximum van die
   loonschaal heeft bereikt.
   1. Indien de werkgever aan kan tonen dat er sprake is van onvoldoende uitvoering van
    de werkzaamheden en op grond daarvan geen tredeverhoging wenst toe te kennen,
    doet hij hiervan schriftelijk onder opgave van redenen mededeling aan de werknemer.
    De mededeling wordt gedaan uiterlijk 1 maand voordat de tredeverhoging zou ingaan.
   1. Bij indiensttreding kan aan de werknemer van 21 jaar en ouder door de werkgever
    een loon, behorende bij een hogere trede uit dezelfde loonschaal worden toegekend
    dan waarop hij krachtens zijn ervaringsjaren aanspraak heeft.
   2. Bij indiensttreding van een werknemer die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
    bereikt, kan worden bepaald, dat voor de vaststelling en de verhoging van het loon
    wordt uitgegaan van een hogere leeftijd dan zijn daadwerkelijke leeftijd.
  2. Indien de werkgever toepassing heeft gegeven aan het gestelde in de leden 1, 3a of 3b., blijft lid 2 onverminderd van toepassing.

  naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023