De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Bijlage VIBijlage VI

CAO-onderhandelingsresultaat 2021/2022

1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

2. Lonen

a) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per

1 juli 2021 worden verhoogd met 3,5%.

De verblijfkosten zullen per 1 juli 2021 worden verhoogd met 2,7% overeenkomstig

het convenant met de Belastingdienst.

b) De lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen zullen per

1 januari 2022 worden verhoogd met 3,25%.

De verblijfkosten zullen per 1 januari 2022 worden aangepast met het

stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke

over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021, gemaximeerd op 3,25%.

3. Eerder stoppen met werken voor zware beroepen

Cao-partijen zullen een regeling overeenkomen met ingang van 1 januari 2022 en

eindigend op 31 december 2025, die eerder stoppen met werken voor werknemers

geboren in de jaren 1955 t/m 1961 onder voorwaarden mogelijk maakt. Werkgevers

zijn bereid hier maximaal een premie van 0,75% over het sv-loon af te dragen. Over

de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zullen in 2021

nadere afspraken worden gemaakt.

4. PKB

PKB wordt een keuze, de verplichte regeling komt te vervallen. Op bedrijfsniveau

kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren.

Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

5. Arbeidsomstandigheden

a. Met betrekking tot rolcontainers wordt gedurende de looptijd van de cao een

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden op dit punt

te verbeteren. Bij dit onderzoek, dat uiterlijk 1 juli 2022 moet zijn afgerond, zal

nadrukkelijk de gehele keten betrokken worden. Voor financiering van het onderzoek

en implementatie van mogelijke oplossingen, zullen sociale partners o.a. een beroep

doen op het SOOB-fonds.

b. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli

2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standkachel aanwezig dient te zijn, indien

een chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of verkorte wekelijkse

rust geniet.

c. In de Arbocatalogus zal als richtlijn worden opgenomen dat met ingang van 1 juli

2021 (orderdatum) in nieuwe auto’s een standairco aanwezig dient te zijn, indien een

chauffeur in de vrachtwagen een wettelijke dagelijkse en/of verkorte wekelijkse rust

geniet.

6. 18 atv-dagen oud KNV bedrijven

De hierbij horende discount op de lonen zal per 1 juli 2021 worden verlaagd van

0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden

vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de

AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

7. Aanvang cao-onderhandelingen 2023

Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken om de cao-onderhandelingen voor 2023

tijdig aan te vangen met als doel om per 1 januari 2023 een cao te hebben.

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023