De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Bijlage VIBijlage VI

WERKGELEGENHEIDSAFSPRAKEN

Juist in de huidige economische situatie is het van belang om vakmanschap voor de sector
te behouden. Daarnaast blijkt uit het in opdracht van cao-partijen uitgevoerde
toekomstonderzoek dat er een toenemende behoefte aan chauffeurs zal ontstaan, met name
veroorzaakt door de vervangingsvraag.

Arbeidsmarktbeleid

Het door sociale partners vast te stellen arbeidsmarktbeleid ten behoeve van de sector zal
onder regie van VTL vorm worden gegeven. Het toekomstige arbeidsmarktbeleid richt zich
op de bevordering van instroom, zij-instroom en doorstroom in de sector. Daarnaast richt
het beleid zich op het voorkomen van uitstroom uit de sector. Daarbij worden financiële
middelen voor opleidingen vooral ingezet om de instroom, zij-instroom en doorstroom
(scholing aan werkenden) in de sector te bevorderen en uitstroom uit de sector zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze opleidingen leiden bij voorkeur tot een (extra) kwalificatie.

2750 extra leerwerkplaatsen voor jongeren

Middels een sectorarrangement met VNG en UWV zal er naar worden gestreefd om 2750
additionele leerwerkplaatsen voor jongeren van 18 tot 27 jaar tot stand te brengen.

Wajong

Er zal naar worden gestreefd om voor 100 jongeren met een beperking (Wajongers) een
leerwerkplek in de sector te creëren.

Mobiliteitscentrum Transport

Teneinde vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nader bij elkaar te brengen, zullen de
mogelijkheden worden onderzocht om via het Mobiliteitscentrum werknemers die hun baan
in de sector dreigen te verliezen, tijdelijk in dienst te nemen op basis van een MUP-contract
(contract met uitgestelde prestatieplicht). Bij de verdere inrichting van het
Mobiliteitscentrum zal speciale aandacht worden besteed aan werknemers die hun baan
dreigen te verliezen als gevolg van ontzegging van het rijbewijs als gevolg van medische
beperkingen.

Copyright: jaclang.nl 2001 -2020