De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 64 en 65 en 66


 

Kies hier een van onderstaande artikelen 64 , 65, 66 of terug naar index

Hoofdstuk XVI Verzuim

Artikel 64

Afwezigheid met behoud van loon
Wanneer op een of meer dagen, niet zijnde roostervrije dagen, niet wordt gewerkt op grond
van een van de navolgende omstandigheden, wordt per dag 8 diensturen genoteerd.
Deze omstandigheden zijn:

naar boven

Artikel 65

Bijzonder verlof

 1. Indien de werknemer op een of meer dag(en) of gedeeltes van de dag de
  overeengekomen werkzaamheden waartoe hij gehouden is niet kan verrichten,
  vanwege een van de navolgende gebeurtenissen die op de betreffende dag(en) en/of
  gedeelte van die dag plaatsvinden, wordt aan hem bijzonder verlof toegestaan:

  1. bij een melding van een voorgenomen huwelijk van de werknemer 1 dag
  2. bij huwelijk
   • van de werknemer 2 dagen
   • van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster
    of een der ouders of schoonouders van de werknemer 1 dag
   • echtgenote/geregistreerde partner: éénmaal de wekelijkse arbeidsduur
   • conform de wettelijke regeling geldt voor vrouwen
    een zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken
  3. bij overlijden
   • van de echtgeno(o)t(e) of een inwonend tot het ge
    zin behorend eigen , stief of pleegkind van de
    werknemer, te rekenen vanaf de dag van het overlijden 4 dagen
   • van een der ouders, schoonouders, pleegouders of
    niet inwonende kinderen van de werknemer 2 dagen
   • van een broer, zuster, zwager, schoonzuster, een der
    grootouders van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e)
    of een kleinkind van de werknemer 1 dag
  4. bij priesterwijding van een kind of broer van de werknemer 1 dag
  5. bij een eeuwige kloostergelofte van een kind, broer
   of zuster van de werknemer 1 dag
  6. bij een 25 of 40 jarig huwelijk van de werknemer 1 dag
   bij een 25 , 40 , 50 of 60 jarig huwelijk van de
   ouders of schoonouders van de werknemer 1 dag
   <a
  7. bij verhuizing
   • anders dan in geval van overplaatsing aan hen, die
    een eigen huishouding hebben, maximaal per kalenderjaar 2 dagen
   • in geval van overplaatsing dient dit verzuim in onderling overleg
    geregeld te worden.

    

  8. na opzegging van de dienstbetrekking door de werkge-
   ver, voor het zoeken van een nieuwe werkgever, indien
   de werknemer tenminste gedurende 6 weken onmiddellijk
   aan de datum van opzegging voorafgaand, onafgebroken
   in dienst bij de werkgever is geweest, ten hoogste 1 dag
  9. bij vervulling van een van overheidswege, zonder
   geldelijke vergoeding, opgelegde persoonlijke verplichting
   waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kan plaatsvinden,
   de werkelijk benodigde tijd tot ten hoogste 12 uur
  10. voor het afleggen van een vakexamen, waaronder wordt
   verstaan een als zodanig door de werkgever aangemerkt
   examen, de daarvoor benodigde tijd.
  11. voor het consulteren van een huisarts, tandarts, specialist of
   andere geneeskundigen en het laten verrichten van medische
   controles en onderzoeken, de daarvoor benodigde tijd; daarbij
   dient de werknemer zich ervoor in te spannen, dat
   vorenbedoelde afspraken op zodanige tijdstippen vallen, dat
   de uitoefening van de functie daardoor zo weinig mogelijk wordt
   belemmerd.
  12. de uitoefening van het kiesrecht.
  13. voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een werk
   nemersorganisatie.Het hoofdbestuur van een werknemersorganisatie kan per kalenderjaar
   bij een werkgever voor elk tiental bij deze werkgever in dienst
   zijnde leden, dat bij haar is aangesloten en waarop deze overeenkomst
   van toepassing is, een dag zogenaamd organisatieverlof aanvragen om
   die leden met genoemde werkzaamheden te belasten.
   Het aantal leden wordt per werknemersorganisatie naar boven
   afgerond op tientallen, met dien verstande dat een werknemersorganisatie
   geen recht op organisatieverlof kan doen gelden wanneer zij bij een
   werkgever, waarop deze overeenkomst van toepassing is, minder
   dan tien leden telt. Per aangewezen werknemer kunnen niet
   meer dan twintig dagen organisatieverlof per kalenderjaar worden genoten.
  14. Voor het deelnemen aan een vormingscursus ter voorbereiding
   op het pensioen voor de werknemer van 60 jaar en ouder, gedurende de
   tijd dat de cursus duurt met een maximum van een week en maximaal
   ÈÈnmaal per jaar.
 2. De werknemer krijgt een vrije dag met behoud van loon toegekend in geval van zijn 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum. Deze vrije dag is extra en kan worden opgenomen in overleg tussen werkgever en werknemer.

naar boven

Artikel 66

Bijzonder verlof zonder behoud van loon

Bijzonder verlof zonder behoud van loon wordt toegestaan voor:

 1. het uitoefenen van het lidmaatschap van een openbaar lichaam, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet;
 2. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een werknemersorganisatie, die partij is bij het afsluiten van deze CAO tot ten hoogste 6 dagen per kalenderjaar, tenzij het bedrijfsbe-lang zich daartegen verzet;
 3. in afwijking van het gestelde in artikel 65 lid 1 sub n geldt voor leden van de werknemersorganisaties, die werkzaam zijn in ondernemingen waar minder dan 10 werknemers lid zijn van de betreffende werknemersorganisatie, dat zij recht hebben gedurende 1 dag per jaar werkzaamheden ten behoeve van een werknemersorganisatie te verrichten, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. De betrokken werknemersorganisatie kan ten behoeve van de werknemer diens functieloon declareren bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023