De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 22 en 23 en 24


Kies hier een van onderstaande artikelen Artikel 22, Artikel 23, Artikel 24 of terug naar index

Artikel 22

22 jarigen en ouder

  1. Indien een werknemer de leeftijd van21 jaar bereikt, wordt hij ingeschaald op trede 0 van de geldende loonschaal.
  2. In afwijking van lid 1a geldt dat de werknemer die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, maar bij indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschalen A, B en C is vereist, kan worden ingedeeld in de trede –1 behorende bij zijn loonschaal. De -1 trede wordt berekend op basis van het wettelijk minimumloon en de 0-de trede van de loonschaal en wordt bepaald op het gemiddelde van deze 2 niveaus. Bij een aanpassing van het wettelijk minimumloon en/of de 0-de trede van een loonschaal dient de -1 trede hierop ook te worden aangepast.
  3. De werkgever stelt de in lid b bedoelde werknemer in de gelegenheid de voor de functie noodzakelijke opleiding/training te volgen.
  4. Zodra de in lid c bedoelde opleiding/training met goed gevolg is afgerond wordt de werknemer in de trede 0 van zijn loonschaal ingedeeld.
  5. Voor de toekenning van tredeverhogingen is overigens artikel 21 integraal van toepassing.
   De mintreden bedragen per 1 januari 2017:
   Loonschaal/ bedragen per: uurloon à
   trede week 4 weken maand 100% 130% 150%

  De mintreden bedragen per 1 januari 2021:

  trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
  A-1 401,99 1607,96 1.744,98 10,05 13,06 15,07
  B-1 412,93 1651,72 1792,57 10,32 13,42 15,48
  C-1 422,39 1689,56 1833,70 10,56 13,73 15,84

  De mintreden bedragen per 1 juli 2021:

  trede week 4 weken maand 100% 130% 150%
  A-1 411,13 1644,52 1784,67 10,28 13,36 15,42
  B-1 422,46 1689,84 1833,95 10,56 13,42 15,84
  C-1 432,25 1729,00 1876,52 10,81 14,05 16,21

naar boven

Artikel 23

Inschaling van functies

 1. Plaatsing in een lager gewaardeerde functie.
  1. De werknemer die door omstandigheden, die niet te wijten zijn aan zijn schuld of
   opzet en anders dan op zijn eigen verzoek wordt belast met werkzaamheden,
   verbonden aan een lager gewaardeerde functie, zal na 13 weken in die lagere
   loonschaal worden geplaatst.
  2. Correctie van een te hoge inschaling die de indeling in een lagere loonschaal totgevolg heeft zal ingaan één week nadat de werknemer schriftelijk op de hoogte is
   gesteld door zijn werkgever.
  3. Herindeling ingevolge lid a en b vindt plaats op het naast lagere bedrag in de nieuwe loonschaal. Het loonverschil dat ontstaat, wordt omgezet in een persoonlijke toeslag.Deze persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of initiële loonsverhogingen. De persoonlijke toeslag wordt ten minste met 25% per jaar afgebouwd.Voor herindelingen ingevolge lid a en b geldt dat voor de werknemer van 55 jaar enouder de persoonlijke toeslag niet zal worden afgebouwd.
 2. Plaatsing in een hoger gewaardeerde functie.
  1. De werknemer die als gevolg van verandering van werkzaamheden in een hogere loonschaal wordt geplaatst, zal vanaf de eerste volle week van de uitoefening van die hogere functie worden ingedeeld op het naast hogere bedrag in die loonschaal.
  2. Correctie van een te lage inschaling die een indeling in een hogere loonschaal tot gevolg heeft zal ingaan op het tijdstip van schriftelijke melding door de werknemer.
   Herindeling vindt plaats op het naast hogere bedrag in de nieuwe loonschaal.

naar boven

Artikel 24

Beroepsprocedure

 1. Indien een werknemer het niet of niet meer eens is met de beschrijving van de functie waarin hij is aangesteld en/of bezwaar heeft tegen zijn functie-indeling in een der loonschalen genoemd in artikel 25, dient hij te streven naar een oplossing van het bezwaar langs normale wegen van overleg, als weergegeven in bijlage I.
  1. Indien langs de in lid 1 aangegeven weg niet binnen een maand een bevredigende oplossing wordt verkregen, kan de werknemer zijn bezwaar schriftelijk voorleggen aan de Beroepscommissie Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het reglement voor deze commissie is opgenomen in bijlage II.
  2. Een beroep van een ex-werknemer kan in behandeling worden genomen als de uitspraak gevolgen kan hebben voor een op het laatst genoten loon gebaseerde wettelijke uitkering, dan wel als door de kantonrechter daarom wordt verzocht in een civiele procedure. Dit geldt slechts, indien de arbeidsovereenkomst niet langer dan een jaar geleden geëindigd is.
 2. Indien een bezwaar tegen de indeling in een loonschaal bij de beroepscommissie wordt kenbaar gemaakt, is de datum van indiening van dat bezwaar bepalend voor de eventuele indeling in de juiste loonschaal.
 3. Beroepszaken dienen te worden gericht aan de Beroepscommissie Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, Postbus 308, 2800 AH Gouda.naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023