De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 78, 79, 80, 81


Kies hier een van onderstaande artikelen 78 , 79 , 80, 81 of terug naar index

Hoofdstuk XX Slotbepalingen

Artikel 78

Naleving CAO

  1. De werkgever is gehouden op schriftelijk verzoek van een werknemersorganisatie,
   binnen 4 weken schriftelijk aan te tonen dat de CAO correct is nageleefd. Het betreft
   de artikelen 6 sub 2b, 8 + 10, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29 leden 3 en 4, 40, 67, 68, 69 en 75 van de CAO over een periode van 1 jaar voorafgaand aan het verzoek.
  2. In afwijking van de in lid a genoemde periode van 1 jaar, geldt voor de controle op de naleving van de artikelen 26 en 40, een periode van 3 maanden. Tevens geldt voor de controle op de artikelen 26 en 40, een maximering van het volume van op te vragen gegevens van 15% van de te controleren werknemers tot een maximum van 20 werknemers.
  3. Indien de werkgever niet aantoont dat deze CAO getrouwelijk is nageleefd, is de werkgever ten opzichte van de werknemersorganisatie schadeplichtig overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Wet CAO. De betreffende werknemersorganisatie draagt de door hem ontvangen schadevergoeding af aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
  4. Indien het verzoek van de werknemersorganisatie aan de werkgever niet op redelijke grond is gedaan is de werknemersorganisatie gehouden aan de werkgever een schadever-goeding te betalen van € 11.344,50 voor de schade die de werkgever heeft geleden tengevolge van het verzoek.
  5. In afwijking van het gestelde in lid d geldt voor het op niet redelijke grond verzoeken van een controle op de naleving van de artikelen 26 en 40 een schadevergoeding van
  6. € 25.000,–
  7. In afwijking van de leden 1a en 1b, zal geen controle van de artikelen 26 en 40 plaatsvinden indien de werkgever in de 12 maanden voorafgaand reeds door één van de werknemersorganisaties op CAO-naleving is gecontroleerd.
  8. Het opnemen van de artikelen 26 en 40 in voorgaande leden heeft een experimenteel karakter. Dit experiment zal na 1 jaar worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie zal het experiment al dan niet worden gecontinueerd.

naar boven

Artikel 79

Verplichtingen van partijen

 1. Partijen zijn verplicht te bevorderen dat de CAO getrouwelijk wordt nageleefd.
 2. Partijen zijn verplicht tijdens de contractperiode onverwijld het overleg te openen over wijzigingen in de loon- en arbeidsvoorwaarden als gevolg van:
  1. voorstellen, welke door één of meer bij deze overeenkomst betrokken partijen zijn gedaan, om de naleefbaarheid van de CAO te verbeteren;
  2. centrale loonafspraken, die kunnen voortvloeien uit wettelijke maatregelen;
  3. afspraken tussen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties al of niet in samenwerking met de overheid;
  4. buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in Nederland.
 3. Partijen zijn verplicht, onverwijld in overleg te treden en zonodig de CAO aan te passen, wanneer zich voor de bedrijfstak dan wel bedrijfstakfondsen ingrijpende ontwikkelingen voordoen.
 4. In geval een werkgever problemen ondervindt als gevolg van de samenloop van de verblijfkostenvergoeding ingevolge artikel 40 van deze CAO en de gratis verstrekking van een mealvoucher, zullen partijen in overleg gaan teneinde een oplossing voor het probleem tot stand te brengen.

naar boven

Artikel 80

Maatregelen tijdens de contractduur

 1. Partijen zijn overeengekomen om gezamenlijk in overleg te treden met de betrokken
  overheidsinstanties teneinde de naleving van de regelgeving omtrent cabotage te
  bevorderen.
 2. Gedurende de looptijd van de CAO zullen CAO-partijen een onderzoek laten uitvoeren
  naar de mogelijkheden/ benodigde maatregelen om oudere werknemers gezond aan
  het werk te houden.
 3. Gedurende de looptijd van de CAO zullen CAO-partijen een actieplan overeenkomen
  teneinde in enkele jaren te komen tot veilige parkeerplekken langs snelwegen,
  provinciale wegen en op bedrijfs- en bedrijventerreinen.

naar boven

Artikel 81

Opzegging/verlenging CAO

 1. Wanneer geen der partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van deze overeenkomst bij aangetekend schrijven haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor de tijd van een jaar te zijn verlengd. Deze wijze van verlenging geldt voor elke volgende periode van een jaar.
 2. Ingeval één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze overeenkomst bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, verplichten partijen zich in overleg te treden, teneinde een nieuwe CAO aan te gaan. Tijdens dit overleg blijft de overeenkomst volledig van kracht tot maximaal 3 maanden na de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst zou zijn geëindigd als deze rechtsgeldig was opgezegd.

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023