De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 10 en 11


Kies hier een van onderstaande artikelen Artikel 10, Artikel 11 of terug naar index

Artikel 10

Oproepkrachten

  1. Voor oproepkrachten gelden in beginsel alle artikelen van deze CAO, met uitzondering van:
   artikel 4
   artikel 6 lid 2
   artikel 13
   artikel 14
   artikel 26b en c
   artikel 30
   artikel 31
   artikel 36
   artikel 64 t/m 69
 1. Voor de berekening van het dag- en uurloon moet voor de oproepkracht worden uitgegaan van het functieloon vermeerderd met 8% vakantiebijslag.
 2. De oproepkracht wordt per uur beloond.
 3. Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per dag wordt overschreden.
 4. In afwijking van artikel 6 lid 3 wordt door de werkgever aan de oproepkracht een exemplaar van de CAO verstrekt indien hij dit aan de werkgever verzoekt.

naar boven

Artikel 11

Leerlingen

 1. In afwijking van het in artikel 67a lid 2 en 3 ten aanzien van de vakantieregeling bepaalde geldt voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) het volgende:
  1. Het vakantiejaar loopt van 16 augustus tot en met 15 augustus van het daarop volgende jaar.
  2. In het jaar van indiensttreding en beëindiging van het dienstverband wordt de duur van de vakantie bepaald in verhouding tot het verstreken deel van het jaar; daarbij worden gedeelten van dagen van minder dan een half naar beneden en van meer dan een half naar boven afgerond.
  3. De vakantierechten bedragen voor een partieel-leerplichtige leerling 17 werkdagen en voor een niet-partieel leerplichtige leerling 21 werkdagen, met dien verstande:
   • dat de leerling van de genoemde dagen tenminste 9 respectievelijk 12 in drie
    engesloten weken gedurende de zomervakantie dient op te nemen;
   • snipperdagen kunnen worden opgenomen indien de leerling hiertoe van te voren
    toestemming heeft verkregen van het stageverlenende bedrijf en van de collectieve werkgever.
 2. De verblijfkostenvergoeding geregeld in artikel 40 leden 1 en 2 en artikel 41 geldt ook voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg, die buiten standplaats werkzaamheden verrichten.
 3. De functielonen voor jeugdige werknemers in opleiding in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg bedragen bij een dagonderwijs per week 4/5 en bij twee dagen onderwijs per week 3/5 van het naar hun leeftijd vastgestelde jeugdloon.
 4. De leerlingen ontvangen in de eerste periode van hun dienstverband een voorschot van één bruto functieloon. In de perioden daarna wordt aan de hand van de ingeleverde urenverantwoordingsstaten het juiste salaris uitbetaald. Bij uitdiensttreding wordt het voorschot verrekend met de laatste salarisbetaling.

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023